Deklaracja dostępności strony internetowej
CENTRUM WIEDZY O DOSTĘPNOŚCI
DO TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH
(POWR.03.05.00-00-CW07/20)

Wstęp Deklaracji

Instytut Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej oraz aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. poz. 848).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-21

Strona internetowa htps://cwod.wim.wat.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • strona posiada element marquee,
 • 7 elementów strony nie posiada nazwy linków,
 • 1 element strony nie posiada unikalnego identyfikatora.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-02

Deklarację sporządzono na podstawie wewnętrznej oceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony, tj.: Testu European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny https://cwod.wim.wat.edu.pl/ – 91,23%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej prosimy kierować do administratora strony: Mieczysław Manikowski (mieczyslaw.manikowski@wat.edu.pl, tel. 261 839 220).

Skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać do: Barbary Buchalik– Koordynatora ds. Osób Niepełnosprawnych

(e-mail: barbara.buchalik@wat.edu.pl) oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dodatkowe informacje na temat działalności koordynatora ds. osób niepełnosprawnych w Wojskowej Akademii Technicznej znajdują się na stronie: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/uslugi-koordynatora-ds-osob-niepelnosprawnych.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe – na stronie https://cwod.wim.wat.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Instytut Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa.

Wstęp na teren Wydziału Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej możliwy jest przez trzy punkty kontroli:

 1. bramą główną od strony ul. Kaliskiego;
 2. wejściem przez budynek główny nr 100 (wejście od ul. Kaliskiego);
 3. bramą wjazdową od ul. Radiowej.

Punkty 2 i 3 wyposażone są w bramy wjazdowe dla samochodów, przejścia dla osób pieszych jak i bramki umożliwiające wjazd na teren uczelni na wózkach inwalidzkich.

Wejście na teren Akademii w tym i budynków Wydziału Inżynierii Mechanicznej możliwe jest poprzez bramki otwierające się po dołożeniu ważnej przepustki osobowej lub samochodowo-osobowej. W biurze przepustek, które znajduje się przy wejściu od ulicy Kaliskiego, można uzyskać przepustkę jednorazową oraz przedłużyć ważność przepustek okresowych. Przed częścią budynków Wydziału Inżynierii Mechanicznej znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby z niepełnosprawnościami, częściowo oznakowane znakiem pionowym D18a+T29.

We wszystkich budynkach Wydziału znajduje się informacja o rozkładzie pomieszczeń.

Budynek główny Wydziału Inżynierii Mechanicznej (budynek 62) – budynek z ograniczeniami dla osób z niepełnosprawnościami, komunikacja pionowa bez windy; schody; budynek nie został wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynki Instytutu Pojazdów i Transportu WIM:

 • budynek 23/23a (łączony) – budynek z częściowym dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami; komunikacja pionowa bez windy, schody; w dolnej części budynku (lewe skrzydło) jest łazienka z WC dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; zamontowana jest platforma schodowa dla wózków oraz fakturowe oznaczenia nawierzchni; przy schodach zamontowana poręcz; przed wejściem do lewego skrzydła budynku znajduje się plan tyflograficzny tego skrzydła budynku; przy drzwiach wejściowych do budynku i do pomieszczeń sanitarnych zamontowane są tabliczki z odpowiednimi informacjami w systemie Braille’a; drzwi do części sal szerokie, progi do 2 cm;
 • budynki nr 19, 20, 21 – budynki parterowe, komunikacja pozioma; budynki nie zostały wyposażone w łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 • budynki nr 15, 17, 68 – budynki z ograniczeniami dla osób z niepełnosprawnościami, komunikacja pionowa bez windy; schody; budynki nie zostały wyposażone w łazienki dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Klatki schodowe występujące w części budynków Wydziału Inżynierii Mechanicznej ze względu na zabytkowy charakter nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

 • liczba stopni w jednym biegu przekracza 17,
 • w niektórych przypadkach brak jest poręczy przyściennych umożliwiających lewo- i prawostronne ich użytkowanie,
 • nie zastosowano antypoślizgowej nawierzchni stopni,
 • w części budynków, w których występuje komunikacja pionowa schody nie spełniają wymagań dotyczących szerokości,
 • balustrady nie spełniają wymogów odnośnie kształtu i wymiarów przekroju oraz wysokości,
 • powierzchnia spoczników nie wyróżnia się odcieniem, barwą ani fakturą.

Osoby z dysfunkcją na przykład wzroku napotkają następujące trudności:

 • brak kontrastowego oznaczenia krawędzi każdego stopnia schodów,
 • brak oznaczenia pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów,
 • powierzchnia podłogi na korytarzach nie jest wykonana z materiałów antypoślizgowych, w miejscach, w których następuje zmiana poziomu podłogi nie zastosowano żadnych rozwiązań sygnalizujących tę różnicę.

W ramach działań Wojskowej Akademii Technicznej można skorzystać z usługi tłumacza migowego on-line. Dostęp do tłumacza języka migowego jest możliwy ze strony: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/tlumacz-jezyka-migowego. Znajdują się tam także dodatkowe informacje dotyczące ww. usługi. Osobami wyznaczonymi do pomocy w zakresie usługi tłumacza migowego w Wydziale Inżynierii Mechanicznej są pracownicy Dziekanatu: Agnieszka Zawadzka (e-mail: agnieszka.zawadzka@wat.edu.pl oraz Piotr Cuprjak (e-mail: piotr.cuprjak@wat.edu.pl). W przypadku potrzeby skorzystania z tej formy kontaktu przez interesantów Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach należy poinformować o tym fakcie mailowo pracownika Centrum (cwod.wim@wat.edu.pl).

Informujemy, że na teren Akademii można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.


Deklaracja do pobrania w formacie pdf

Informacja o Wydziale i Instytucie do pobrania w formacie doc

Dokument sporządzono dnia: 02.11.2021

Dokument sporządził: Grzegorz Trawiński