Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Pojazdów i Transportu, ul. generała Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Psychologii, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa

Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

Logo i link do strony Wydziału Inżynierii Mechanicznej

Instytut Pojazdów i Transportu jest jednostką organizacyjną na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Wojskowej Akademii Technicznej.

Instytut Pojazdów i Transportu prowadzi badania naukowe w zakresie właściwości zespołów układu jezdnego pojazdów, oceny i doskonalenia konstrukcji ogumionych kół jezdnych, oceny właściwości trakcyjnych pojazdów, badania eksperymentalne i symulacyjne pojazdów (w tym testów zderzeniowych), badania silników spalinowych i hybrydowych układów napędowych, zastosowania metod inżynierii odwrotnej do identyfikacji deformacji obiektów technicznych, badania paliw alternatywnych do zasilania silników spalinowych, badania pojazdów i zespołów w ujemnej temperaturze otoczenia, modernizacji i doskonalenia konstrukcji urządzeń do magazynowania, transportowania i dystrybucji produktów naftowych i paliw alternatywnych, badania płynów eksploatacyjnych, tribologiczne oraz wytrzymałości zmęczeniowej nowych materiałów konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk w nich zachodzących, laserowych metod obróbki i badań warstwy wierzchniej, oczyszczania bezstykowego, doboru, zamienności, unifikacji i starzenia płynów eksploatacyjnych. Instytut zajmuje się również doskonaleniem konstrukcji i badaniem urządzeń zapewniających dostępność osób o szczególnych potrzebach do środków transportu indywidualnego oraz do mobilności. W Instytucie działa akredytowane Laboratorium Pojazdów Mechanicznych (akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 733, certyfikat akredytacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa nr 50/MON/2022).

Logo UKSW z linkiem do strony Wydziału Psychologii

Instytut Psychologii jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład Wydziału Filologii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefan Wyszyńskiego.

Instytut Psychologii prowadzi badania naukowe ze wszystkich podstawowych obszarów psychologii oraz różnego rodzaju projekty wdrożeniowe. W ramach Instytutu prowadzone są jednolite studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, ścieżka Psychologia Szkoły Doktorskiej UKSW oraz szereg studiów podyplomowych. Kierunek studiów Psychologia posiada Certyfikat Jakości Kształcenia przyznany przez Państwową Komisję Akredytacyjną oraz certyfikat EuroPsy. Instytut posiada uprawnienia do doktoryzowania i habilitowania oraz wydaje własne czasopismo – Studia Psychologica: Theoria et praxis. Przy Instytucie działa Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego.

Logo i link do strony ITS

Instytut Transportu Samochodowego jest samodzielną jednostką naukowo-badawczą, działającą pod nadzorem ministra właściwego do spraw transportu (obecnie Ministerstwo Infrastruktury).

Instytut prowadzi działalność naukowo-badawczą i usługową w obszarze transportu samochodowego w zakresie ekonomiki i organizacji transportu, w tym transportu autonomicznego, certyfikacji przewoźników i wyrobów dla motoryzacji, badań homologacyjnych, telematyki i psychologi transportu, badań materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia i części pojazdów, mobilności osób z niepełnosprawnościami oraz diagnostyki samochodowej. Instytut realizuje także przedsięwzięcia, związane z ochroną środowiska w transporcie samochodowym i bezpieczeństwem ruchu drogowego.

W Instytucie działa Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych – pierwsza w Polsce instytucja zapewniająca kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo.