Dostęp do Centrum wiedzy o dostępności
do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach
w Wojskowej Akademii Technicznej

Punkt informacyjno-konsultacyjny Centrum czynny jest
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00

Osoby o szczególnych potrzebach, chcące skorzystać ze wsparcia pracowników Centrum

1. Co najmniej dwa dni robocze przed wizytą prosimy poinformować telefonicznie (numer +48  261 839 319, +48  261 837 672 lub +48  261 839 276) lub mailowo (cwod.wim@wat.edu.pl) pracowników Centrum o planowanej wizycie – w celu uzgodnienia dokładnego terminu wizyty. W przypadku zgłoszenia mailowego należy poczekać na potwierdzenie terminu wizyty przez pracownika Centrum. Osoba chcąca skorzystać ze wsparcia pracowników Centrum zostanie poproszona o udostępnienie danych osobowych do wyrobienia przepustki uprawniającej do wejścia na teren chroniony WAT. Plik przesyłany pocztą elektroniczną, zawierający dane osobowe, należy w takim przypadku zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, prosimy zadzwonić pod jeden ze wskazanych numerów kontaktowych
i podać hasło do pliku. Pracownik Centrum, po uzyskaniu niezbędnych danych osobowych zorganizuje dla wnioskujących stosowną przepustkę. W sytuacjach szczególnych możliwe jest uzyskanie przepustki uprawniającej do wjazdu samochodem na teren chroniony WAT – w tym celu należy poinformować o takiej potrzebie pracownika Centrum, który zorganizuje przepustkę samochodową (podczas uzgadniania terminu wizyty należy podać niezbędne dane dotyczące pojazdu, konieczne do uzyskania takiej przepustki).

2. W przypadku osób Głuchych / niedosłyszących posługujących się Polskim Językiem Migowym  (PJM) istnieje możliwość skorzystania
z usługi Tłumacza Języka Migowego online, dedykowanego Wojskowej Akademii Technicznej. W przypadku potrzeby skorzystania z tej formy kontaktu należy poinformować o tym fakcie mailowo pracownika Centrum (cwod.wim@wat.edu.pl).

3. W dniu wizyty należy dotrzeć samodzielnie do Wojskowej Akademii Technicznej. W przypadku dotarcia własnym środkiem transportu można skorzystać z płatnego parkingu znajdującego się po prawej stronie drogi dojazdowej do bramy wjazdowej na teren chroniony WAT, usytuowanej od strony ulicy generała Sylwestra Kaliskiego (patrz mapka Jak dojechać zamieszczona w zakładce Punkty informacyjno-konsultacyjne na stronie internetowej Centrum https://cwod.wim.wat.edu.pl). Następnie prosimy udać się do wejścia na teren WAT/bramy wjazdowej – tam o ustalonej godzinie pracownik Centrum będzie oczekiwał na osobę chcącą dotrzeć do centrum z tabliczką (CWoD) oraz z przepustką uprawniającą do wejścia na teren chroniony WAT oraz (w sytuacjach szczególnych) przepustką uprawniającą do wjazdu na teren chroniony WAT samochodem.

4. Korzystając z pomocy pracownika Centrum, który udziela niezbędnego wsparcia, dotrzecie Państwo do Centrum.

5. Po zakończeniu wizyty pracownik Centrum udzieli niezbędnego wsparcia osobie składającej wizytę w wyjeździe z terenu zamkniętego WAT samochodem, powrocie do samochodu pozostawionego na parkingu lub dotarciu do wybranego przystanku środka transportu komunikacji publicznej.

6. W przypadku towarzyszenia osobie udającej się do Centrum opiekuna/innej osoby udzielającej jej pomocy, określone w procedurze zasady dostępu do Centrum dotyczą również tej osoby.

Osoby nie potrzebujące wsparcia pracowników Centrum

1. Jeżeli to możliwe, prosimy umówić się na wizytę w Centrum – telefonicznie (numer +48  261 839 319, +48  261 837 672 lub +48  261 39 276) lub mailowo (cwod.wim@wat.edu.pl), podając orientacyjny termin wizyty.

2. W dniu wizyty należy dotrzeć samodzielnie do WAT. W przypadku dotarcia własnym środkiem transportu można skorzystać z płatnego parkingu znajdującego się po prawej strony drogi dojazdowej do bramy wjazdowej na teren chroniony WAT usytuowanej od strony ulicy generała Sylwestra Kaliskiego.

3. Następnie prosimy udać się do Biura Przepustek WAT (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.15, telefon +48  261 837 819) – uzyskać przepustkę osobową uprawniającą do wejścia na teren WAT (jako cel wizyty należy podać Centrum wiedzy o dostępności ….). Po przekazaniu przez Biuro Przepustek WAT informacji o przybyciu interesanta pracownik Centrum podejdzie do bramy i doprowadzi interesanta/interesantów do Centrum.

4. Po zakończeniu wizyty pracownik Centrum udzieli niezbędnych informacji dotyczących wyjścia z terenu zamkniętego WAT.

Dostęp alternatywny

W przypadku braku możliwości przybycia osobistego możliwy jest dostęp (kontakt) alternatywny  z pracownikami Centrum z wykorzystaniem wybranej platformy komunikacyjnej (Microsoft Teams). Termin kontaktu należy uzgodnić telefonicznie (numer +48  261 839 319, +48  261 837 672 lub +48  261 839 276) lub mailowo (cwod.wim@wat.edu.pl) co najmniej dwa dni robocze przed planowanym spotkaniem online. Dzień przed zaplanowanym terminem spotkania pracownik Centrum prześle link do spotkania online – w uzgodnionym terminie prosimy uruchomić wskazaną platformę komunikacyjną, wykorzystując otrzymany link.

Uwaga – powyższe warianty procedury dostępu dotyczą osób narodowości polskiej. W przypadku wizyty w Centrum osób nie będących obywatelami polskimi, należy minimum 30 dni przed planowanym terminem wizyty skontaktować się z pracownikiem Centrum, który załatwi niezbędne formalności.

Klauzula informacyjna WAT dla osób chcących dotrzeć do
Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2.
2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl.
3. Dane osobowe, które ujawni Pani/Pan podczas realizowania sprawy w Centrum (w tym wizerunek i  informacja o niepełnosprawności) przetwarzane będą w celu umożliwienia Pani/Panu kontaktu z pracownikami Administratora i zrealizowania sprawy.
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie  art.6 ust.1 lit. c oraz art.9 ust.2 lit. g  w związku z realizacją zadań związanych z ważnym interesem publicznym oraz obowiązków ciążących na administratorze.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do realizacji celów do jakich zostaną zebrane.
6. Dane przechowywane będą przez czas niezbędny dla realizacji celów do jakich zostaną zebrane.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
8. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane są nieprawidłowo.