CENTRUM WIEDZY O DOSTĘPNOŚCI DO TRANSPORTU I MOBILNOŚCI
OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH

zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową

MOBILNOŚĆ OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH

26-27 październik 2023 roku
Warszawa

Honorowy patronat nad konferencją
Rektor-Komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak

Organizatorzy konferencji

 • Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Mechanicznej
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Psychologii
 • Instytut Transportu Samochodowego
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Tematyka konferencji

Konferencja adresowana jest do osób, instytucji oraz organizacji społecznych i gospodarczych zainteresowanych aktualnym stanem i perspektywami rozwoju środków transportu indywidualnego w zakresie korzystania z nich przez osoby o szczególnych potrzebach (m.in. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby osłabione chorobami, ofiary wypadków i katastrof drogowych, żołnierze weterani, osoby ze stresem pourazowym).

Podczas Konferencji prezentowane będą przesłanki do doskonalenia pojazdów przeznaczonych dla osób o szczególnych potrzebach, umożliwiające zwiększenie mobilności tych osób oraz zmniejszające zagrożenia wypadkami drogowymi i powodujące minimalizację ich skutków.

Ważnym celem Konferencji będzie promowanie projektowania uniwersalnego w obszarze transportu indywidualnego. umożliwiającego wypracowywanie i upowszechniane innowacyjnych rozwiązań oraz standardów usług powszechnych przyjaznych osobom o szczególnych potrzebach, co jest szczególnie ważne w kontekście kształcenia kadr technicznych (inżynierskich).

Program Konferencji obejmuje wybrane grupy zagadnień technicznych, organizacyjnych oraz ekonomicznych z obszaru rozwoju szerokiej gamy pojazdów przeznaczonych (samochody osobowe, dostawcze, motocykle, skutery, motorowery, rowery, czterokołowce, urządzenia transportu osobistego, hulajnogi elektryczne oraz wózki inwalidzkie) dla osób o szczególnych potrzebach w zakresie ich identyfikacji, doskonalenia konstrukcji, technologii napraw oraz serwisowania. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na zagadnienia wiążące rozwój w/w pojazdów z problemami zagrożeń wypadkowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach konferencji planowana są również sesje tematyczne poświęcone sytuacji psychologicznej i społecznej osób o szczególnych potrzebach, co pozwoli jeszcze lepiej zrozumieć ich potrzeby.

Konferencja i dyskusje jej towarzyszące mają stanowić inspirację do podejmowania oryginalnych, innowacyjnych badań w zakresie objętym tematyką konferencji, ze szczególnym uwzględnieniem badań o charakterze utylitarnym.

Na Konferencji planuje się zarówno prezentację referatów zamówionych przez organizatorów, jak również zgłoszonych przez uczestników Konferencji. Tematy referatów, zakwalifikowanych do prezentacji, zostaną wybrane przez Komitet Naukowy Konferencji z uwzględnieniem następujących kryteriów:

–  zgodność z obszarem tematycznym konferencji;
– wartość merytoryczna, w tym aktualność prezentowanych treści oraz szkoleniowy charakter przygotowywanych referatów.

Część referatów zostanie wygłoszona podczas obrad plenarnych, pozostałe zostaną przedstawione na sesji plakatowej, w ramach czasu trwania której uwzględniono czas na dyskusję z autorami referatów. Przebieg konferencji, w tym wygłaszane referaty będą dostępne
on-line oraz tłumaczone na język migowy.

Na konferencję zostaną zaproszeni producenci pojazdów przeznaczonych dla osób o szczególnych potrzebach, którzy będą mieli możliwość zaprezentowania swoich wyrobów.

Wszystkie prezentowane podczas konferencji referaty zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie. Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że materiały konferencyjne będą stanowiły cenny materiał źródłowy oraz szkoleniowy, przydatny w pracy i działalności uczestników konferencji.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych współpracujących i wspomagających osoby o szczególnych potrzebach oraz wytwarzających produkty na ich rzecz, środowiska naukowe oraz kadrę i studentów uczelni wyższych, nauczycieli szkól średnich, przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej (zajmujących się ruchem drogowym), Wydziałów Komunikacji i Stacji Kontroli Pojazdów oraz inne podmioty zainteresowane tematyką konferencji.

Miejsce konferencji

Klub WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 01-476 Warszawa (teren otwarty WAT)

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji

Zapraszamy do:

 • aktywnego udziału (z referatem lub z prezentacją swoich produktów lub usług);
 • biernego udziału (bez wystąpienia).

Osoby zainteresowane aktywnym udziałem w Konferencji proszone są o nadesłanie tytułu i krótkiego streszczenia referatu lub informacji o prezentowanych produktach (do 300 słów) do dnia 15 lipca 2023 roku na adres: cwod.wim@wat.edu.pl.

Szczegółowy program Konferencji zostanie ogłoszony do 15 sierpnia 2023 roku.

Referaty zakwalifikowane do zaprezentowania podczas konferencji należy nadesłać do 30 września 2023 roku na adres: cwod.wim@wat.edu.pl.

Na zgłoszenia osób, które będą chciały uczestniczyć w konferencji biernie czekamy do 30 września 2023 roku.

Uczestnictwo w Konferencji – aktywne i bierne – prosimy zgłaszać za pomocą formularza on-line:

Opłaty konferencyjne

Udział w Konferencji, materiały konferencyjne oraz lunch są bezpłatne. Dla wszystkich aktywnych uczestników konferencji oraz dla ograniczonej liczby uczestników biernych (decyduje kolejność zgłoszeń) udział w uroczystej kolacji jest bezpłatny.

Przewiduje się (dla ograniczonej liczby osób) bezpłatne zakwaterowanie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym WAT – pierwszeństwo mają osoby z niepełnosprawnościami oraz aktywni uczestnicy konferencji, pozostali uczestnicy kwalifikowani będą do bezpłatnego zakwaterowania wg kolejności zgłoszeń.

Ważne terminy

 • do 15 lipca 2023 roku – zgłaszanie aktywnego udziału w Konferencji (przesłanie streszczenia referatu);
 • do 15 sierpnia 2023 roku – decyzja o zakwalifikowaniu wystąpień i opublikowanie szczegółowego programu konferencji;
 • do 30 września 2023 roku – nadesłanie pełnej treści referatu;
 • do 30 września 2023 roku – zgłaszanie chęci biernego udziału w konferencji;
 • 26-27 października 2023 roku – konferencja

Szczegółowych informacji o konferencji udzielają

Piotr Kwitowski, WAT, tel. +48 261 839 276, e-mail: cwod.wim@wat.edu.pl
Piotr Malawko, ITS, tel. +48 660 457 706, e-mail: piotr.malawko@its.waw.pl
Dominik Gołuch, UKSW, tel. +48 22 569 9606, e-mail: d.goluch@uksw.edu.pl
Agata Tomasik, PFRON, tel. +48 538 189 757, e-mail: agata.tomasik@pfron.org.pl

Adres korespondencyjny do organizatorów konferencji

Wojskowa Akademia Techniczna
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Centrum Wiedzy o Dostępności do Transportu i Mobilności
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46
z dopiskiem „KONFERENCJA CWOD